لیست سامانه ها و خدمات الکترونیک مالیاتی


لیست سامانه ها و خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی کشور
شناسه خدمتعنوان سامانهتوضیحات اجمالیشناسنامه
10011616000سامانه ثبت نام شماره اقتصادیمودیان جهت بهره مندی از بسیاری از خدمات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور و همچنین دریافت شماره اقتصادی جدید باید در این سامانه اطلاعات خود را تکمیل نمایند. دریافت این خدمات پس از گذراندن مراحل پیش ثبت نام، تایید اطلاعات اولیه، ثبت نام، تایید اطلاعات ثبت نام، تطبیق اطلاعات پرونده با اطلاعات الکترونیکی امکان پذیر می باشد.
⏺ نام خدمت: سامانه ثبت نام شماره اقتصادی
⏺ آدرس ورودی: ورود
⏺ نظرسنجی: ثبت نظرات
⏺ شناسه خدمت: 10011616000
⏺ برخی مدارک مورد نیاز در فرایندها: تاییدیه کدپستی - قبض تلفن، آب، برق، گاز... - مدارک هویتی (کارت ملی، شناسنامه، گذرنامه) - مدارک هویتی شرکتی (روزنامه رسمی، ...)
⏺ ساعات کار سامانه: به صورت 24 ساعته در هفته
⏺ محدوده کاربرد: برون سازمانی - درون سازمانی
⏺ مکان ارائه خدمت: به صورت اینترنتی و بخشی در ادارات
⏺ نحوه پشتیبانی سامانه: سامانه ارتباطی 1526
⏺ نوع ارتباط با سازمان: کلا روی وب (برخط)
⏺ هزینه خدمات: رایگان
10011621000خلاصه پرونده مالیاتی مودیاناین خدمت جهت دسترسی مودیان مالیاتی به خلاصه پرونده های مالیاتی آن ها که در سیستم های اشخاص حقوقی و حقیقی، ثبت گردیده است می باشد. پیش نیاز استفاده از این سامانه داشتن کلمه کاربری و رمز عبور از سامانه ثبت نام الکترونیکی است.
⏺ نام خدمت: خلاصه پرونده مالیاتی مودیان
⏺ آدرس ورودی: ورود
⏺ نظرسنجی: ثبت نظرات
⏺ شناسه خدمت: 10011621000
⏺ برخی مدارک مورد نیاز در فرایندها: اطلاعات کاربری ثبت نام الکترونیک
⏺ ساعات کار سامانه: به صورت 24 ساعته در هفته
⏺ محدوده کاربرد: برون سازمانی
⏺ مکان ارائه خدمت: فقط شبکه اینترنت
⏺ هزینه خدمات: رایگان
10011614000سامانه صدور گواهی تبصره یک ماده 186 قانون مالیات های مستقیمطبق قانون شعب بانک موظف هستند ، وضعیت بدهی متقاضیان وام را براساس مفاد مندرج در تبصره یک ماده 186 ق.م.م از واحد مالیاتی مربوطه استعلام نمایند. این سامانه در راستای سهولت در انجام این فرآیند تولید شده است. با ثبت الکترونیکی درخواست توسط شعب بانک، درخواست به کارتابل واحد مالیاتی مربوطه رفته و پس از بررسی توسط کارشناس مربوطه ، پاسخ بصورت الکترونیکی برای بانک درخواست کننده ارسال می گردد.
⏺ نام خدمت: سامانه صدور گواهی تبصره یک ماده 186 قانون مالیات های مستقیم
⏺ آدرس ورودی: ورود
⏺ شناسه خدمت: 10011614000
⏺ ساعات کار سامانه: به صورت 24 ساعته در هفته
⏺ محدوده کاربرد: برون سازمانی
⏺ مکان ارائه خدمت: فقط شبکه اینترنت
⏺ هزینه خدمات: رایگان
10011615000سامانه فهرست مالیات حقوق الکترونیکیاین سامانه در راستای تسهیل در پرداخت مالیات حقوق توسط مودیان مالیاتی از طریق رسانه های الکترونیکی و یکسان سازی رویه های دریافت مالیات و ایجاد بستری مناسب جهت سهولت در پردازش اطلاعات راه اندازی گردیده است. در این سامانه تمامی خدمات مربوط به فهرست حقوق شامل صدور و پرداخت قبض، تعریف کارمند جدید، اعلام پایان کار حقوق بگیران و ویرایش تمامی اطلاعات شغلی و حقوقی آنان و امکان صدور قبوض مالیاتی مربوط به تبصره ماده 86 قانون مالیات های مستقیم ارائه می گردد.
⏺ نام خدمت: سامانه فهرست مالیات حقوق الکترونیکی
⏺ آدرس ورودی: ورود
⏺ نظرسنجی: ثبت نظرات
⏺ شناسه خدمت: 10011615000
⏺ ساعات کار سامانه: به صورت 24 ساعته در هفته
⏺ محدوده کاربرد: برون سازمانی
⏺ مکان ارائه خدمت: فقط شبکه اینترنت
⏺ نحوه پشتیبانی سامانه: سامانه ارتباطی 1526
⏺ هزینه خدمات: رایگان
10011611000سامانه دریافت و پردازش اظهارنامه مالیات بر درآمد اشخاص حقوقیسازمان امور مالیاتی کشور، در راستای توسعه خدمات الکترونیکی جهت خود اظهاری مودیان مالیاتی، اظهارنامه اشخاص حقوقی همراه با امضا الکترونیک را در این سامانه قرار داده است. اشخاص حقوقی پس از ثبت نام در سامانه ثبت نام الکترونیکی می توانند اظهارنامه الکترونیکی خود را ارسال نمایند.
⏺ نام خدمت: سامانه دریافت و پردازش اظهارنامه مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی
⏺ آدرس ورودی: ورود
⏺ نظرسنجی: ثبت نظرات
⏺ شناسه خدمت: 10011611000
⏺ ساعات کار سامانه: به صورت 24 ساعته در هفته
⏺ محدوده کاربرد: برون سازمانی - درون سازمانی - دفاتر پستی - دفاتر پیشخوان
⏺ مکان ارائه خدمت: ادارات مالیاتی - فقط شبکه اینترنت
⏺ نحوه پشتیبانی سامانه: سامانه ارتباطی 1526
⏺ نوع ارتباط با سازمان: کلا غیر بر خط (آفلاین)
⏺ هزینه خدمات: رایگان
11111618111سامانه دریافت و پردازش اظهارنامه مالیات بردرآمد اشخاص حقیقیسازمان امور مالیاتی کشور، در راستای توسعه خدمات الکترونیکی جهت خود اظهاری مودیان مالیاتی، اظهارنامه های مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی (مشاغل گروه اول، دوم و سوم) به صورت مشارکتی یا انفرادی همراه با امضا الکترونیک را در این سامانه قرار داده است.اشخاص حقیقی پس از ثبت نام در سامانه ثبت نام الکترونیکی می توانند اظهارنامه الکترونیکی خود را ارسال نمایند.
⏺ نام خدمت: سامانه دریافت و پردازش اظهارنامه مالیات بردرآمد اشخاص حقیقی
⏺ آدرس ورودی: ورود
⏺ نظرسنجی: ثبت نظرات
⏺ شناسه خدمت: 11111618111
⏺ ساعات کار سامانه: به صورت 24 ساعته در هفته
⏺ محدوده کاربرد: برون سازمانی - درون سازمانی - دفاتر پستی - دفاتر پیشخوان
⏺ مکان ارائه خدمت: ادارات مالیاتی - فقط شبکه اینترنت
⏺ نحوه پشتیبانی سامانه: سامانه ارتباطی 1526
⏺ نوع ارتباط با سازمان: کلا غیر بر خط (آفلاین)
⏺ هزینه خدمات: رایگان
10011611000سامانه دریافت و پردازش اظهارنامه مالیات بر درآمد اجاره املاکسازمان امور مالیاتی کشور، در راستای توسعه خدمات الکترونیکی جهت خود اظهاری مودیان مالیاتی، اظهارنامه های مالیات بر درآمد اجاره املاک را در سایت عملیات الکترونیکی مودیان قرار داده است. اشخاص در اظهارنامه اجاره املاک با انجام ثبت نام موقت می توانند اظهارنامه الکترونیکی خود را ارسال نمایند.
⏺ نام خدمت: سامانه دریافت و پردازش اظهارنامه مالیات بر درآمد اجاره املاک
⏺ آدرس ورودی: ورود
⏺ نظرسنجی: ثبت نظرات
⏺ شناسه خدمت: 10011611000
⏺ ساعات کار سامانه: به صورت 24 ساعته در هفته
⏺ محدوده کاربرد: برون سازمانی - درون سازمانی - دفاتر پستی - دفاتر پیشخوان
⏺ مکان ارائه خدمت: ادارات مالیاتی - فقط شبکه اینترنت
⏺ نحوه پشتیبانی سامانه: سامانه ارتباطی 1526
⏺ نوع ارتباط با سازمان: کلا غیر بر خط (آفلاین)
⏺ هزینه خدمات: رایگان
10011620000سامانه تشکیل بانک اطلاعات درآمد و هزینه مودیان مالیاتیاین خدمت به دو زیر پروژه به شرح زیر تقسیم می گردد: زیرپروژه اول: دریافت و پردازش اطلاعات صورت معاملات فصلی موضوع ماده 169 ق.م.م. زیر پروژه دوم: دریافت و پردازش اطلاعات موضوع ماده 169 مکرر ق.م.م.⏺ نام خدمت: سامانه تشکیل بانک اطلاعات درآمد و هزینه مودیان مالیاتی
⏺ شناسه خدمت: 10011620000
⏺ ساعات کار سامانه: ساعات اداری
⏺ محدوده کاربرد: درون سازمانی
⏺ مکان ارائه خدمت: ادارات مالیاتی
10011620100سامانه دریافت و پردازش اطلاعات صورت معاملات فصلی موضوع ماده 169 ق.م.ماین سامانه در راستای ارائه خدمات موضوع ماده 169 ق.م.م. ایجاد گردیده است. فهرست های موجود شامل خرید، فروش، قرارداد پس از اصلاح قانون در تاریخ 1394/4/31 تغییر داده شده است و هشت فهرست جدید شامل دریافت قرارداد، صادرات، واردات، حق العملکاری، فعالیت های ساخت و پیش فروش املاک، قرارداد اجاره به آن ها اضافه گردید.
⏺ نام خدمت: سامانه دریافت و پردازش اطلاعات صورت معاملات فصلی موضوع ماده 169 ق.م.م
⏺ آدرس ورودی: ورود
⏺ نظرسنجی: ثبت نظرات
⏺ شناسه خدمت: 10011620100
⏺ ساعات کار سامانه: به صورت 24 ساعته در هفته
⏺ محدوده کاربرد: برون سازمانی - درون سازمانی
⏺ مکان ارائه خدمت: ادارات مالیاتی - فقط شبکه اینترنت
⏺ نوع ارتباط با سازمان: روی وب و بخشی از فرایند آفلاین
⏺ هزینه خدمات: رایگان
10011620101سامانه دریافت و پردازش اطلاعات موضوع ماده 169 مکرر ق.م.مسازمان امور مالیاتی در راستای اجرای ماده 120 قانون برنامه پنجم توسعه اقدام به تشکیل پایگاه اطلاعات درآمد و هزینه مودیان مالیاتی نموده است . این پایگاه متشکل از اطلاعات برون سازمانی و درون سازمانی می باشد.
⏺ نام خدمت: سامانه دریافت و پردازش اطلاعات موضوع ماده 169 مکرر ق.م.م
⏺ نظرسنجی: ثبت نظرات
⏺ شناسه خدمت: 10011620101
⏺ ساعات کار سامانه: به صورت 24 ساعته در هفته
⏺ محدوده کاربرد: درون سازمانی
⏺ مکان ارائه خدمت: ادارات مالیاتی
10011622000سامانه دریافت مالیات بر درآمد مشاغل خودرومالیات بر درآمد مشاغل خودرو یکی از فرآیندهای مالیاتی است که توسط سازمان امور مالیاتی اجرا می گردد. براساس این فرآیند تمامی خودروهای باری، عمومی و تاکسی ها موظفند در پایان هر سال مبلغ قبض مالیات مقطوع عملکرد خویش را پرداخت نمایند. در فرایند تهیه شده، ثبت نام، تسلیم اظهارنامه (دریافت قبض مالیات مقطوع عملکرد) و صدور مفاصا حساب مالیاتی از طریق دفاتر پیشخوان دولت انجام می شود. این فرایند به گونه ای یکپارچه انجام می گیرد و تمامی فعالیتها به شکل مستقیم در سازمان منعکس شده و مودیان در هر مرحله می توانند ادامه فرآیند را از طریق سامانه پیگیری نمایند.
⏺ نام خدمت: سامانه دریافت مالیات بر درآمد مشاغل خودرو
⏺ آدرس ورودی: ورود
⏺ نظرسنجی: ثبت نظرات
⏺ شناسه خدمت: 10011622000
⏺ برخی مدارک مورد نیاز در فرایندها: سند مالکیت - مدارک هویتی (کارت ملی، شناسنامه، گذرنامه) - وکالت نامه نماینده قانونی
⏺ ساعات کار سامانه: به صورت 24 ساعته در هفته
⏺ محدوده کاربرد: درون سازمانی - دفاتر پستی - دفاتر پیشخوان
⏺ مکان ارائه خدمت: فقط شبکه اینترنت
⏺ هزینه خدمات: رایگان
10011623000سامانه رسیدگی به اعتراضات مودیان مالیاتیاز طریق این سامانه تمامی مودیان حقیقی و حقوقی که اطلاعات پرونده آنها در سامانه سنیم (سامانه نرم افزاری یکپارچه مالیاتی) موجود باشد و نسبت به اوراق مالیاتی ابلاغ شده به وی (اعم از برگ ارزیابی، برگ رای) در مهلت قانونی اعتراض داشته باشند، می توانند با توجه به قوانین و مقررات مربوطه، اقدام به ثبت اعتراض خود نمایند. امکان ثبت اعتراض برای آن دسته از مودیان امکانپذیر است که در سامانه یکپارچه مالیاتی دارای پرونده باشند.
⏺ نام خدمت: سامانه رسیدگی به اعتراضات مودیان مالیاتی
⏺ آدرس ورودی: ورود
⏺ شناسه خدمت: 10011623000
⏺ ساعات کار سامانه: به صورت 24 ساعته در هفته
⏺ محدوده کاربرد: برون سازمانی
⏺ مکان ارائه خدمت: ادارات مالیاتی - فقط شبکه اینترنت
⏺ هزینه خدمات: رایگان
10011624000سامانه رسیدگی به شکایات مودیان مالیاتیسامانه الکترونیکی پاسخگویی به شکایات و ارتباط مردمی سازمان امور مالیاتی کشور که در اجرای ماده 25 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد فعال گردیده، فرآیندی است که به موجب آن شما می توانید شکایات خود را ثبت نموده و دادستانی انتظامی مالیاتی و سایر دفاتر ذیربط مسئولیت رسیدگی به این شکایات را به عهده دارند.
⏺ نام خدمت: سامانه رسیدگی به شکایات مودیان مالیاتی
⏺ آدرس ورودی: ورود
⏺ شناسه خدمت: 10011624000
⏺ ساعات کار سامانه: به صورت 24 ساعته در هفته
⏺ محدوده کاربرد: برون سازمانی
⏺ مکان ارائه خدمت: فقط شبکه اینترنت
⏺ هزینه خدمات: رایگان
0نرم افزار مالیات من (ویژه گوشی های هوشمند اندروید)این نرم افزار که ویژه تلفن های هوشمند اندرویدی طراحی شده است امکانات مالیاتی متعددی را به مودیان مالیاتی ارائه می دهد.
⏺ نام خدمت: نرم افزار مالیات من (ویژه گوشی های هوشمند اندروید)
⏺ آدرس ورودی: ورود
⏺ نظرسنجی: ثبت نظرات
⏺ برخی مدارک مورد نیاز در فرایندها: اطلاعات کاربری ثبت نام الکترونیک
⏺ ساعات کار سامانه: به صورت 24 ساعته در هفته
⏺ محدوده کاربرد: برون سازمانی
⏺ مکان ارائه خدمت: شبکه موبایل همراه - فقط شبکه اینترنت
⏺ نوع ارتباط با سازمان: گوشی های اندروید
⏺ هزینه خدمات: رایگان
0سامانه صدور قبض مالیات و پرداخت الکترونیکاین سیستم جهت صدور شناسه قبص و شناسه پرداخت بصورت آنلاین و پرداخت مالیات آنلاین طراحی شده است. جهت استفاده از این سیستم شما باید در سیستم ثبت نام کد اقتصادی اطلاعات خود را وارد کرده و سپس اطلاعات کاربری خود را کتبی و در قالب نامه دریافت کرده باشید. جهت ورود به سیستم پرداخت الکترونیک مالیات شما نیاز به داشتن نام کاربری و کلمه عبور دارید.
⏺ نام خدمت: سامانه صدور قبض مالیات و پرداخت الکترونیک
⏺ آدرس ورودی: ورود
⏺ نظرسنجی: ثبت نظرات
⏺ برخی مدارک مورد نیاز در فرایندها: اطلاعات کاربری ثبت نام الکترونیک
⏺ ساعات کار سامانه: به صورت 24 ساعته در هفته
⏺ محدوده کاربرد: برون سازمانی
⏺ مکان ارائه خدمت: شبکه موبایل همراه - فقط شبکه اینترنت
⏺ نوع ارتباط با سازمان: کلا روی وب (برخط)
⏺ هزینه خدمات: رایگان
0پنجره واحد با اداره کل ثبت شرکتهاسازمان امور مالیاتی کشور در جهت تسهیل مودیان مالیاتی در خصوص امور مربوط به ثبت شرکتها و امور وابسته اقدام به ایجاد پنجره واحدی نموده است. این پنجره واحد شامل ابزار متعددی خواهد بود که به مرور تکمیل شده و امکانات متعددی را در اختیار مودیان قرار خواهد داد.
⏺ نام خدمت: پنجره واحد با اداره کل ثبت شرکتها
⏺ آدرس ورودی: ورود
⏺ نظرسنجی: ثبت نظرات
⏺ برخی مدارک مورد نیاز در فرایندها: اطلاعات کاربری ثبت نام الکترونیک
⏺ ساعات کار سامانه: به صورت 24 ساعته در هفته
⏺ محدوده کاربرد: برون سازمانی
⏺ مکان ارائه خدمت: فقط شبکه اینترنت
⏺ نحوه پشتیبانی سامانه: سامانه ارتباطی 1526
⏺ نوع ارتباط با سازمان: کلا روی وب (برخط)
⏺ هزینه خدمات: رایگان