سوالات اخذکد فراگیر ویژه سامانه ثبت نام شماره اقتصادی⏺ آیا اتباع خارجی که کارت آمایش دارند به منظور ثبت نام شماره اقتصادی نیاز به دریافت کد فراگیر دارند؟
⏺ اتباع خارجی به منظور دریافت کد فراگیر چه اقدامی می بایست انجام دهند؟
⏺ اطلاعات خود را در ثبت نام کدفراگیر به اشتباه وارد نموده ام، اما کدفراگیر دریافت کرده ام، آیا امکان ویرایش وجود دارد؟
⏺ اتباع خارجی که با وجود اطمینان از یکی بودن اطلاعات مندرج روی پاسپورت و اطلاعات وارد شده در سامانه ی ثبت نام، مغایرت های پی در پی در اطلاعات هویتی شان ثبت می شود چه اقدامی می بایست انجام دهند؟
⏺ کدفراگیر چیست؟

مرتبط با ثبت نام الکترونيکي در نظام مالياتي
سوالات و نکات عمومی
راهنمای استفاده از سامانه پیش ثبت نام و ثبت نام الکترونیک